Regulamin sklepu internetowego


Warunki użytkowania strony internetowej

Witamy na stronie
sklep.naturinopolska.pl zwanej dalej "stroną internetową". Warunki dostępu i korzystanie ze strony internetowej zostały określone w niniejszych "Warunkach użytkowania strony internetowej" (zwanych dalej "Regulaminem"). Regulamin udostępniany jest nieodpłatnie na stronie internetowej, w taki sposób, który umożliwia każdemu pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści. Należy uważnie zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu przed skorzystaniem ze strony internetowej. Korzystając ze strony internetowej, użytkownik wyraża zgodę i akceptuje warunki regulaminu oraz wszelkie mające zastosowanie przepisy prawne. W przeciwnym razie prosimy nie korzystać ze strony internetowej. Akceptacja regulaminu i korzystanie ze strony internetowej jest równoznaczne z zawarciem przez użytkownika umowy z FALC POLAND Sp. z o.o. o świadczenie usług określonych w regulaminie.

1. Zawartość Strony Internetowej ? Prawa Autorskie i Znaki Towarowe
Właścicielem sklepu internetowego sklep.naturinopolska.pl. jest firma FALC POLAND Sp. z o.o.

z siedzibą przy ul. Obornickiej 287, 60-691 Poznań, NIP 778?13?07?983, REGON 631041513,

wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000020834

Firma Falc Poland Sp. z o.o. zajmuje sie sprzedażą obuwia dla dzieci i młodzieży włoskiego producenta firmy Falc SpA.

2. Warunki techniczne

W celu prawidłowego korzystania z usług dostępnych na stronie internetowej, w tym w celu skutecznego zarejestrowania i zalogowania się, niezbędne jest łącznie:

 1. połączenie z siecią Internet,

 2. posiadanie urządzeń pozwalających na korzystanie z zasobów sieci Internet,

 3. korzystanie z jednej z przeglądarek internetowych: Chrome, Firefox, Internet Explorer, Opera lub Safari w najnowszej wersji, obsługujących język Java script,

 4. w przypadku chęci dokonania rejestracji ? posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej (email).

W celu prawidłowego korzystania ze strony internetowej wskazuje się, że została ona zoptymalizowana do wyświetlania w rozdzielczości 1024x768.

3.Definicje

 • Dzień roboczy -jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

 • Formularz rejestracyjny - formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający utworzenie Konta.

 • Formularz zamówienia - interaktywny formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający złożenie Zamówienia

 • Klient-, użytkownik, usługobiorca- osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych

 • Kodeks cywilny - ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. 1964 nr 16, poz. 93 ze zm.).

 • Konto - Usługa Elektroniczna, oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Usługobiorcę zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane podane przez Usługobiorcę oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie Internetowym.

 • Newsletter-, elektroniczna usługa dystrybucyjna świadczona przez Usługodawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, która umożliwia wszystkim korzystającym z niej Usługobiorcom automatyczne otrzymywanie aktualnych ofert sklepu internetowego

 • Produkt - dostępna w Sklepie Internetowym rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

 • Regulamin - niniejszy regulamin Sklepu Internetowego.

 • Sklep internetowy - sklep internetowy Usługodawcy dostępny pod adresem internetowym: sklep.naturinopolska.pl

 • Sprzedawca, usługodawca - firma FALC POLAND Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Obornickiej 287, 60-691 Poznań, NIP 778?13?07?983, REGON 631041513, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000020834, adres poczty elektronicznej: sklep@naturinopolska.pl

 • Umowa sprzedaży - umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

 • Usługa elektroniczna - usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

 • Ustawa o prawach konsumenta, USTAWA - ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 ze zm.)

 • Zamówienie - oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą.

4. Zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym

FALC POLAND Sp. z o.o. wyraźnie zastrzega, iż kategorycznie zabronione jest umieszczanie na stronie internetowej jakichkolwiek treści o charakterze bezprawnym, w szczególności treści wzywających do nienawiści rasowej, etnicznej, wyznaniowej, zawierających treści pornograficzne, pochwalających faszyzm, nazizm, komunizm, propagujących przemoc, obrażających uczucia religijne, naruszających prawa innych osób, w tym w szczególności prawa autorskie, itp.

5. Rejestracja

 1. Użytkownik niezarejestrowany może dokonać rejestracji na stronie internetowej. Rejestracji dokonuje się poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego.:

 2. Aby dokonać rejestracji należy wypełnić formularz rejestracyjny, przy czym podanie danych jest obligatoryjne celem rejestracji na stronie internetowej.

 3. Użytkownik ma dostęp do materiałów i funkcji strony internetowej dostępnych dla użytkowników zarejestrowanych oraz swojego konta po uprzednim zalogowaniu na stronie internetowej przy użyciu loginu i hasła podanych w formularzu rejestracyjnym.

 4. Użytkownik zarejestrowany zobowiązany jest zachować w poufności swoje hasło oraz

nie udostępniać go osobom trzecim.

6. Usunięcie konta i wypowiedzenie umowy

   1. Użytkownik ma prawo zażądać od FALC POLAND Sp. z o.o. usunięcia konta, a FALC POLAND Sp. z o.o. ma obowiązek na takie żądanie niezwłocznie konto usunąć. Żądanie takie należy złożyć pisemnie, podając swój login i hasło. Żądanie usunięcia Konta jest równoznaczne ze złożeniem oświadczenia o wypowiedzeniu umowy, która to ulega rozwiązaniu z chwilą doręczenia żądania.

   2. FALC POLAND Sp. z o.o. może wypowiedzieć umowę i usunąć konto użytkownika, który naruszył postanowienia Regulaminu lub powszechnie obowiązujące przepisy, pomimo uprzedniego wezwania przez FALC POLAND Sp. z o.o. za pośrednictwem wiadomości email do zaniechania naruszeń i wyznaczenia odpowiedniego terminu. O fakcie wypowiedzenia umowy użytkownik zostanie poinformowany za pośrednictwem wiadomości email wysłanej na adres poczty elektronicznej, który użytkownik podał w formularzu rejestracyjnym.

   3. Użytkownik, któremu umowa została wypowiedziana w trybie ust. 2 powyżej, nie może dokonać ponownej rejestracji bez uzyskania uprzedniej zgody FALC POLAND Sp. z o.o.

   4. FALC POLAND Sp. z o.o. może wypowiedzieć umowy i usunąć konta użytkowników w przypadku zaprzestania świadczenia usług objętych niniejszym Regulaminem. O fakcie wypowiedzenia umowy użytkownik zostanie poinformowany za pośrednictwem wiadomości email wysłanej na adres poczty elektronicznej, który użytkownik podał w formularzu rejestracyjnym.

7. Produkty
Niniejsza strona internetowa jest przeznaczona do użytku wyłącznie przez klientów w Polsce
. Wszystkie produkty ze strony internetowej są dostępne wyłącznie w Polsce. Wszystkie ceny na stronie internetowej są podane w złotych polskich i mogą ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia. Choć FALC POLAND Sp. z o.o. dokłada wszelkiej staranności, żeby strona internetowa pozostawała aktualna, niektóre produkty wymienione na niniejszej stronie internetowej mogą okazać się niedostępne. Wszystkie zamówienia podlegają akceptacji przez Falc Poland Sp. z o.o. W przypadku niedostępności produktu, odmowa realizacji zamówienia może nastąpić w terminie trzydziestu dni od zawarcia umowy.
Aby uzyskać więcej informacji na temat procedury zamawiania produktów FALC POLAND Sp. z o.o. przez stronę internetową, proszę zapoznać się z postanowieniami Warunków sprzedaży.

8.Wyłączenie odpowiedzialności firmy

   1. FALC POLAND Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w prawidłowym funkcjonowaniu strony internetowej, a także utratę danych użytkownika, powstałe w wyniku działania siły wyższej, osób trzecich a także w wyniku działania FALC POLAND Sp. z o.o. zmierzającego do poprawy funkcjonalności strony internetowej i jej konserwacji. FALC POLAND Sp. z o.o. zobowiązuje się w miarę możliwości informować z wyprzedzeniem użytkowników o zakłóceniach w funkcjonowaniu strony internetowej, w szczególności o przerwach konserwacyjnych.

   2. FALC POLAND Sp. z o.o. nie odpowiada za działania użytkowników i osób trzecich polegające na niezgodnym z powszechnie obowiązującym prawem lub niniejszym Regulaminem umieszczaniu jakichkolwiek materiałów na stronie internetowej.

   3. FALC POLAND Sp. z o.o. nie odpowiada za działania użytkowników i osób trzecich polegające na niezgodnym z powszechnie obowiązującym prawem lub niniejszym Regulaminem wykorzystywaniu materiałów z tej strony.

   4. FALC POLAND Sp. z o.o. nie odpowiada ponadto wobec użytkowników i osób trzecich w szczególności za:

 1. treść danych zamieszczanych przez użytkowników w formularzach rejestracyjnych i następnie przez nich aktualizowanych,

 2. treść i legalność danych umieszczonych poza stroną internetową, do których odsyłają umieszczone na stronie internetowej odnośniki do innych zasobów sieci Internet,

 3. jakiekolwiek szkody użytkownika spowodowane nieprawidłowym zapisem lub odczytem danych pobieranych przez użytkownika,

 4. sposób, w jaki konta będą wykorzystywane przez użytkowników,

 5. szkody wyrządzone osobom trzecim przez użytkowników poprzez naruszenie praw tych osób,

 6. treści i inną zawartość przesyłanych przez użytkowników danych,

 7. skutki niestosowania się przez użytkowników do Regulaminu,

 8. szkody powstałe w wyniku wyłączenia lub awarii systemu teleinformatycznego, awarii sieci energetycznej,

 9. niemożność zalogowania się na stronie internetowej spowodowaną w szczególności jakością połączenia, awarią systemu teleinformatycznego lub sieci energetycznej, błędną konfiguracją oprogramowania użytkownika,

 10. czasową niemożliwość lub opóźnienia w dostępie do strony internetowej z powodu zbyt dużej ilości użytkowników pragnących uzyskać dostęp do konkretnych danych lub innych problemów technicznych.

   1. Całkowitą odpowiedzialność za treść i zawartość wiadomości wysyłanych za pośrednictwem poczty email do FALC POLAND Sp. z o.o. oraz danych umieszczanych przez użytkownika na stronie internetowej ponosi ten użytkownik, z uwzględnieniem własnej odpowiedzialności cywilnej i karnej za działania niezgodne z prawem.

   2. FALC POLAND Sp. z o.o. może umożliwić użytkownikom dostęp, za pośrednictwem strony internetowej, do usług świadczonych przez osoby trzecie ? w takim przypadku FALC POLAND Sp. z o.o. nie ponosi żadnej odpowiedzialności za działania lub zaniechania osób trzecich.

9. Korzystanie ze Strony Internetowej
Użytkownik oświadcza, że wszelkie przekazywane przez niego informacje nie naruszają jego praw ani praw osób trzecich, w szczególności, między innymi, praw autorskich, praw do znaków handlowych lub jakiegokolwiek innego poufnego prawa lub prawa własności. Użytkownik zobowiązuje się, iż przesyłane przez niego informacje nie będą oszczercze ani nieprzyzwoite. 
Użytkownik odpowiada za bezpieczeństwo konta użytkownika na niniejszej stronie internetowej. W związku z tym, prosimy o odpowiednie zabezpieczenie hasła dostępu do konta użytkownika. W przypadku wystąpienia kosztów lub szkód wynikłych z nieodpowiedniej ochrony konta lub hasła użytkownika, użytkownik wyraża zgodę na poniesienie konsekwencji z tego tytułu.
Ponadto, użytkownik wyraża zgodę na to, iż nie będzie przekazywał w sposób świadomy żadnych informacji, które mogą spowodować szkody zarówno w odniesieniu do strony internetowej, jak i jakiegokolwiek innego użytkownika. Tego rodzaju informacje obejmują, w szczególności, wirusy lub robaki internetowe.

10. Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych jest FALC POLAND Sp. z o.o. Przekazanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, jednakże jest niezbędne w razie chęci rejestracji na stronie internetowej, w zakresie w jakim jest to niezbędne do świadczenia usług przez FALC POLAND Sp. z o.o.

 2. Dane osobowe będą wykorzystywane przez FALC POLAND Sp. z o.o. wyłącznie w celu dokonania rejestracji oraz w celu właściwego wykonania usługi w zgodzie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych oraz ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

 3. Dane osobowe przetwarzane przez FALC POLAND Sp. z o.o. obejmują: adres email, login, a także inne dane osobowe podane przez użytkownika w formularzu rejestracyjnym.

 4. Dane osobowe użytkownika nie będą w żaden sposób dostępne dla innych użytkowników strony internetowej.

 5. W przypadku zaznaczenia przez użytkownika przy rejestracji pola z odpowiednią zgodą, dane osobowe będą przez FALC POLAND Sp. z o.o. wykorzystywane również w celach marketingowych.

 6. Każdy użytkownik jest uprawniony do wglądu do swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania i żądania ich usunięcia. W tym calu skorzystać z adresu poczty elektronicznej (email) sklep@naturinopolska.pl. Pismo powinno zawierać co najmniej: login, imię, nazwisko, adres email. Usunięcie danych użytkownika jest równoznaczne z usunięciem jego konta.

 7. Każdy zarejestrowany użytkownik, który wyrazi zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celach marketingowych, może otrzymywać od FALC POLAND Sp. z o.o. newsletter. Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania newslettera informując o tym FALC POLAND Sp. z o.o.

11. Reklamacje dotyczące strony internetowej

    1. Każdemu użytkownikowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w sprawach związanych z funkcjonowaniem strony internetowej, a także wykonaniem usług przez FALC POLAND Sp. z o.o.

 1. Reklamacje należy składać korzystając z poczty elektronicznej (email) sklep@naturinopolsa.pl.

 2. Reklamacja powinna zawierać co najmniej: login, imię, nazwisko, adres email, jak również dokładny opis i powód zgłoszenia reklamacji.

 3. FALC POLAND Sp. z o.o. rozpatrzy reklamację w terminie 7 dni roboczych od dnia jej otrzymania. Składając reklamację, użytkownik wyraża zgodę na przesłanie odpowiedzi na reklamację przez FALC POLAND Sp. z o.o. w formie wiadomości email. Jednakże użytkownik może wyraźnie zastrzec w treści reklamacji, że oczekuje odpowiedzi FALC POLAND Sp. z o.o. na piśmie. FALC POLAND Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo nieudzielenia odpowiedzi na reklamację w razie jej oczywistej bezzasadności, np. ponownego wniesienia reklamacji opartej na tym samym zarzucie, co wcześniejsza, nieuwzględniona przez FALC POLAND Sp. z o.o. reklamacja danego użytkownika. Reklamacje wynikające z niezastosowania się do postanowień Regulaminu nie będą uwzględniane.

 4. Odpowiedź na reklamację zostanie przesłana do użytkownika na adres podany przez użytkownika w reklamacji.

 5. FALC POLAND Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wydłużenia terminu podanego w ust. 4 w przypadku, gdy rozpoznanie reklamacji wymaga wiadomości specjalnych, lub napotka przeszkody z przyczyn niezależnych od FALC POLAND Sp. z o.o. (awarie sprzętu, sieci internetowej itp). FALC POLAND Sp. z o.o. ponadto zastrzega, że rozpatrzenie reklamacji może wymagać uzyskania od użytkownika dodatkowych danych lub wyjaśnień ? czas udzielania wyjaśnień przez użytkownika każdorazowo przedłuża okres rozpoznania reklamacji.

 6. Wszelkie inne powiadomienia, uwagi i pytania dotyczące funkcjonowania strony internetowej można składać korzystając z adresu poczty elektronicznej (email)sklep@naturinopolska.pl

12. Warunki Sprzedaży
Zakupów w naszym sklepie internetowym mogą dokonywać wyłącznie osoby pełnoletnie.

Obuwie sprzedawane w sklepie internetowym może nosić ślady przymierzania, ponieważ jest ono

również sprzedawane w naszym sklepie stacjonarnym..

Ceny produktów są podane w walucie polskiej (PLN) i zawierają podatek VAT. W przypadku niedostępności produktu, odmowa realizacji zamówienia może nastąpić w terminie trzydziestu dni od zawarcia umowy. Złożenie zamówienia nie jest równoznaczne z zawarciem umowy sprzedaży. Sklep ma prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych produktów, obniżek cen i wyprzedaży w dowolnym momencie. Opisy dotyczące kolorystyki obuwia są tylko wskazówkami i nie stanowią podstawy do zwrotu towaru na koszt sklepu. Zdjęcia produktów mogą nieznacznie odbiegać od wyglądu oryginalnych produktów.

Dokonując zakupu w sklepie internetowym, klient otrzymuje dowód zakupu ? paragon. Chcąc

otrzymać Fakturę Vat, klient powinien podać dane do faktury.

13.Zamówienia
Niniejsza strona internetowa jest przeznaczone wyłącznie do użytku przez klientów w Polsce. Wszelkie produkty ze strony internetowej są dostępne wyłącznie w Polsce. Dokonując transakcji zakupu za pośrednictwem niniejszej strony internetowej, użytkownik składa ofertę Falc Poland Sp. z o.o. w postaci zamówienia. Następnie użytkownik otrzymuje potwierdzenie złożenia zamówienia.  POTWIERDZENIE TO NIE STANOWI AKCEPTACJI OFERTY UŻYTKOWNIKA przez Falc Poland Sp. z o.o. Użytkownik wyraża zgodę na to, aby jego oferta została zaakceptowana przez Falc Poland Sp. z o.o. poprzez przesłanie do niego e-maila z akceptacją oferty, co stanowi zawarcie umowy sprzedaży zamówionych produktów.. W przypadku niedostępności produktu, odmowa realizacji zamówienia może nastąpić w terminie trzydziestu dni od zawarcia umowy. Po odmowie realizacji zamówienia użytkownika, Falc Poland Sp. z o.o. prześle użytkownikowi odpowiednie powiadomienie pocztą elektroniczną.  W przypadku odmowy realizacji zamówienia po dokonaniu płatności, Falc Poland Sp. z o.o. dokona zwrotu pełnej kwoty, jaka została zapłacona, najpóźniej w terminie 14 dni od zawarcia umowy.

Koszty wysyłki i dostępne jej opcje, wraz z informacją o terminie i sposobie dostawy, a także zasady zapłaty ceny wskazane są w sklepie internetowym podczas składania zamówienia.

Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie istotnych postanowień zawieranej umowy sprzedaży następuje przez wydrukowanie i przekazanie klientowi wraz z przesyłką paragonu lub faktury VAT.

14.Płatność za zamówiony towar

Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące formy płatności za zamówiony towar

- płatność za pobraniem (forma czasowo niedostępna)

- płatność przy odbiorze w sklepie Naturino, ul. Obornicka 287 w Poznaniu

- płatność na rachunek bankowy Falc Poland Sp.z o.o.

Nr konta 73 1750 1019 0000 0000 0099 5886 BNP Paribas

Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 2 dni od dnia zawarcia umowy sprzedaży ( w przypadku wyboru płatności innej niż płatność za pobraniem lub płatność przy odbiorze)

15. Rejestracja
Chcąc dokonać zakupów w sklepie internetowym należy dokonać rejestracji oraz zaakceptować

regulamin naszego sklepu internetowego. Warunkiem prawidłowej rejestracji jest wyrażenie zgody

na przetwarzanie Państwa danych osobowych zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych

(Dz.Ust. 133 z dnia 28.08.1997r) w celu realizacji umowy. Wszystkie dane osobowe zgromadzone w bazie danych są wykorzystywane jedynie do realizacji zamówień. W przypadku wyrażania odpowiedniej zgody, dane osobowe mogą być wykorzystywane w celach marketingowych, w szczególności do przesyłania aktualnych ofert sklepu internetowego (newsletter).


16. Czas realizacji zamówienia i czas dostawy towaru
Zamówienia złożone w sklepie realizowane są w terminie do 3 dni roboczych, przez co rozumie się wysyłkę zamówionych towarów.

Zamówienia złożone w dzień roboczy po godzinie 14, w soboty oraz w niedziele i święta realizowane

będę w terminie do 3 dni roboczych licząc od następnego dnia roboczego.

W przypadku zamówień z formą płatności na konto bankowe, zamówiony towar zostanie wysłany do

klienta w terminie do 3 dni od dnia wpłynięcia należności na konto.

W przypadku zamówień z opcją odbioru w sklepie stacjonarnym Naturino odbiór towaru może nastąpić po otrzymaniu maila lub potwierdzenia telefonicznego, że towar oczekuje na odbiór, co nastąpi w terminie realizacji zamówienia.

Czas dostawy towaru różni się w zależności od wybranej opcji dostawy.

Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące opcje wysyłki/odbioru zamówionego towaru:

-odbiór osobisty w sklepie Naturino ul. Obornicka 287, 60-691 Poznań ,

w dni robocze w godz 10-18 , w soboty w godz 10-14

- przesyłka kurierska

Koszt dostawy uzależniony od wartości zamówienia.

17. Anulowanie zamówienia
Nie ma możliwości anulowania zamówienia, które zostało już wysłane do klienta.

18. Zwroty
Konsumentowi przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość bez podania przyczyny w terminie 14 dni od daty odebrania przesyłki. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

-towar nie posiada śladów użytkowania

-towar nie został uszkodzony

-towar jest czysty, w oryginalnym opakowaniu i z metkami

-przesłanie wraz z towarem oryginalnego dowodu zakupu: paragon lub faktura VAT

Konsument ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 4 dni kalendarzowych odesłać produkt do sprzedawcy, wraz ze zwrotem towaru należy przesłać wypełniony formularz odstąpienia od umowy. Sprzedawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 10 dni kalendarzowych od dnia otrzymania zwróconego towaru, zwróci Konsumentowi kwotę równą cenie towaru,

Pieniądze zostaną zwrócone w ten sam sposób płatności, jakiego użył Konsument przy zapłacie za towar.

Konsument jest obowiązany ponieść koszty związane z odstąpieniem od umowy:

- jeżeli wybrał sposób dostawy produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w sklepie internetowym , sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu poniesionych przez niego dodatkowych kosztów

- bezpośrednie koszty zwrotu produktu

Zwracany towar należy odesłać na adres:

Falc Poland Sp. z o.o. ul. Obornicka 287, 60?691 Poznań.

UWAGA ! Nie przyjmujemy przesyłek odesłanych za pobraniem.

W przypadku nie spełnienia wyżej wymienionych warunków zwrotu towaru, nie ma możliwości przyjęcia zwrot.


19. Niezgodność towaru z umową
W sklepie internetowym oferowane są oryginalne, nowe produkty najwyższej jakości.

W przypadku reklamacji produktów zakupionych w naszym sklepie prosimy o odesłanie wadliwego

produktu na adres:

Falc Poland Sp. z o.o. ul. Obornicka 287, 60?691 Poznań.


Warunki przyjęcia reklamacji:

- przesłanie oryginalnego dowodu zakupu: paragon lub faktura Vat

- dołączenie zgłoszenia reklamacyjnego zawierające następujące informacje:

-* reklamowany towar powinien być czysty.

UWAGA ! Nie przyjmujemy przesyłek wysłanych za pobraniem.


* Reklamacji nie podlegają

- uszkodzenia mechaniczne obuwia powstałe w trakcie użytkowania

- wygoda obuwia oraz niedopasowanie obuwia do stopy

- zużycie obuwia

- uszkodzenia powstałe w wyniku niewłaściwej konserwacji obuwia

- różnice w kolorze i strukturze skóry wynikające z naturalnych właściwości skóry

- odbarwianie się wnętrza obuwia wykonanego ze skór naturalnych farbowanych

Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia doręczenia przesyłki.

Reklamacje zasadne zostaną zrealizowane, a towar zostanie odesłany na adres wskazany przez klienta na nasz koszt.

W przypadku gdy naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów, klient ma prawo domagać się stosownego obniżenia ceny albo odstąpić od umowy. Od umowy nie można odstąpić, gdy niezgodność towaru z umową jest nieistotna. Pieniądze zostaną zwrócone w ciągu 14 dni kalendarzowych od dnia uznania reklamacji na konto wskazane przez klienta.

Sprzedawca odpowiada za niezgodność towaru z umową jedynie w przypadku jej stwierdzenia przed upływem dwóch lat od wydania tego towaru kupującemu.

W przypadku reklamacji dotyczących uszkodzeń powstałych w trakcie transportu, należy je zgłosić

niezwłocznie w terminie 3 dni od daty otrzymania przesyłki. Warunkiem uwzględnienia takiej

reklamacji jest posiadanie protokołu reklamacyjnego podpisanego przez dostawcą przesyłki,

potwierdzającego jej uszkodzenie w trakcie transportu.

20. Zmiany niniejszego Regulaminu

   1. FALC POLAND Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w Regulaminie

   2. Wszelkie zmiany w Regulaminie zostaną uwidocznione w Serwisie z co najmniej 7-dniowym wyprzedzeniem przed dniem wejścia w życie zmian.

   3. Informacja o zmianie Regulaminu zostanie przekazana użytkownikowi przy próbie logowania na stronie internetowej.

   4. Jeżeli użytkownik nie odrzuci zmian Regulaminu, uznaje się, że użytkownik zmiany Regulaminu akceptuje i wiążą one użytkownika od dnia wskazanego przez FALC POLAND Sp. z o.o. jako dzień wejścia w życie zmian.

   5. Jeżeli Użytkownik odrzuci zmiany Regulaminu, umowa ulega rozwiązaniu w chwili odrzucenia zmian.

   6. Zmiany Regulaminu wiążą użytkowników niezarejetrowanych od dnia wskazanego przez FALC POLAND Sp. z o.o. jako dzień wejścia w życie zmian.

21. Postanowienia końcowe
Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 1 lutego 2016 r

Niniejszy Regulamin dostępny jest pod adresem URL sklep.naturinopolska.pl w formie która umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie, a także w siedzibie Falc Poland Sp. z o.o.

Warunki użytkowania, Zasady ochrony prywatności i Warunki sprzedaży stanowią całość ustaleń pomiędzy stronami; nie istnieją żadne inne ustne ani pisemne umowy lub oświadczenia w związku z ich przedmiotem opisanym w niniejszym dokumencie.
W razie uznania jakiegokolwiek postanowienia niniejszych Warunków użytkowania za nieważne lub niewykonalne, tego rodzaju postanowienia zostaną wyłączone z umowy, bez wpływu na ważność pozostałych postanowień.
Nagłówki w niniejszym Regulaminie zostały wprowadzone wyłącznie dla wygody i nie mają wpływu na znaczenie Regulaminu ani jakichkolwiek jego postanowień.
Niniejsza strona internetowa oraz korzystanie z niej podlegają i będą interpretowane zgodnie z przepisami prawnymi mającymi zastosowanie w Polsce, z pominięciem reguł prawa kolizyjnego. Wszelkie spory wynikłe między Falc Poland Sp. z o.o. a użytkownikami rozpoznawał będzie właściwy rzeczowo sąd powszechny z siedzibą w Poznaniu, z zastrzeżeniem, że postanowienie to nie wiąże konsumentów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

pdf.png Zgłoszenie reklamacyjne

            FORMULARZ ODSTAPIENIA OD UMOWY       

 Formularz odstąpienia od umowy